Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ
Babutsa.net Web Sitesi’ne (“Web Sitesi”) giriş yaparken beyan ettiğim tüm bilgilerimin kendime ait, doğru ve güncel olduğunu, Web Sitesi’ne üye olan diğer kişileri aldatma, kandırma, dolandırma ve benzeri amaçlar için yanlış bilgi paylaşılması ve 3. kişilerin bilgilerini içermesi halinde, Web Sitesi, Web Sitesi yetkilileri, çalışanları ve 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olacağımı; Beyan ettiğim bilgilerimin Web Sitesi tarafından reklamı promosyon, tanıtım gibi doğrudan ve dolaylı pazarlama vb. ticari elektronik ileti gönderimi amacıyla kullanılmasını bu amaçla saklanmasını ve Web Sitesi’nin hizmet ve ürünleriyle ilgili işbirliği, iş ortaklığı yaparak hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını, Web Sitesi aracılığı ile üçüncü kişilere ait web siteleri/sosyal medya kanalları üzerinden yaptığım paylaşımlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, bu paylaşımlar sebebiyle Web Sitesi yetkilileri tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını Web Sitesi yetkililerinin ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlü olacağımı, Web Sitesi üzerinde yapacağım her türlü iş ve işlemlerde kamu düzenine, ahlaka, üçüncü kişilerin kişilik vesair haklarına aykırılık teşkil eden, ticari anlamda haksız rekabet veya başkalarının ticari itibardan faydalanma vesair şeklinde hukuka aykırı her türlü davranıştan kaçınacağımı, bu kapsamda hak sahipleri ve/veya üçüncü kişilere Web Sitesi yetkilileri tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını Web Sitesi yetkililerinin ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlü olacağımı, Web Sitesi’ne bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğimi ve Web Sitesinin gereği gibi çalışmasını engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağımı, Web Sitesi yetkililerinin Kullanıcı Taahhütnamesinde sayılan şartlara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple Web Sitesinde yer alan her türlü içeriği değiştirme, yayımlamayı reddetme, yayımdan kaldırma hakkı olduğunu, Web Sitesi üzerindeki işlemlerimi sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabileceğini, erteleyebileceğini ya da üyeliğimi sonlandırabileceğini, Web Sitesini sonlandırma hakkı olduğunu, Web Sitesine dair Yazılım ve kaynak kodları dâhil olmak üzere, Web Sitesinin, Web Sitesi kapsamında sunulan hizmetin, içeriklerin, Web Sitesi üzerindeki başta mülkiyet hakkı olmak üzere ticari marka, hizmet markaları ve logoları, metinler, komutlar, özellikler, grafikler, yerel ikonlar interaktif özellikler, yazılım ve kodlar ve benzeri göstergeler, işaretler ve tüm materyallerin, Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince tüm hakların münhasıran Web Sitesi yetkililerine ait olduğunu veya Web Sitesi yetkilileri tarafından üçüncü kişilerden bunların fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisanlarını aldığını ve korunmakta olduğunu, Web Sitesine giriş için beyan ettiğim kişisel verilerimin, elektronik ortamda, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak, aşağıdaki Aydınlatma Metninde yer alan

amaçlar doğrultusunda, işlenmesini, aktarılmasını ve gerekmesi halinde yurtdışına aktarılmasını, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğum haklara ilişkin olarak işbu Kullanıcı Taahhütnamesinde yer alan “Aydınlatma Metni” ile bilgilendirilmiş olduğumu, o Kabul, beyan ve taahhüt ediyorum .
AYDINLATMA METNİ: a- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Web Sitesi üyelerinin Web Sitesi üzerinden eğitim alması, vermesi, birbirleriyle iletişime geçebilmesi, Web Sitesinin imkan ve faydalarından yararlanması, Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi; Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile Web Sitesine ilişkin eğitim, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması amaçlarıyla tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. b- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları: Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Web Sitesi üyelerinin Web Sitesi üzerinden eğitim alması, vermesi, birbirleriyle iletişime geçebilmesi, Web Sitesinin imkan ve faydalarından yararlanması, Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi; Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile Web Sitesine ilişkin eğitim, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle aktarılmaktadır. c- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız: Kanun’un 11. maddesi gereğince; Web Sitesi yetkililerine başvurarak;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.